Juridische Kennisgeving

De algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang en het gebruik van de site www.serb.be zijn onderworpen aan de naleving van deze gebruiksvoorwaarden, evenals aan de geldende wet- en regelgeving. Het raadplegen van de site leidt tot de impliciete aanvaarding van de naleving van de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

SERB behoudt zich het recht voor om, rekening houdend met de ontwikkelingen op het internet en de toepasselijke wetgeving, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving:

 • de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door deze voorwaarden toe te voegen of te verwijderen of door ze aan te vullen met specifieke voorwaarden,
 • informatie op de website te wijzigen, te bewerken, te verwijderen of in te trekken.

Toegang en beschikbaarheid van de site

SERB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen die kunnen leiden tot tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de site of de onmogelijkheid om ermee verbinding te maken, of het nu (maar niet beperkt tot) wegens overmacht, onderhoudsprocedures, verbeteringen, wijzigingen of ingrepen van de hostingdienst, netwerkstoring, onjuiste configuratie of gebruik door de computergebruiker, of enige andere vorm van opschorting of onderbreking van de site is.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en om de gebruikers te leiden naar websites die mogelijk aanvullende informatie kunnen verstrekken. Vanwege het vluchtige karakter van de informatie op het internet en het feit dat SERB geen controle kan hebben over de inhoud van de sites waarnaar een gebruiker kan worden omgeleid, kan SERB echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze sites, noch voor directe of indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van dergelijke websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op www.serb.be.

Inhoud van de site en verantwoordelijkheden

De informatie die door SERB via deze website wordt verstrekt, is “zoals het is en zoals het beschikbaar is” en uitsluitend ter informatie. SERB streeft ernaar om betrouwbare, actuele, volledige, relevante en legitieme informatie op te nemen, conform de geldende regelgeving, maar kan in dit opzicht geen enkele garantie geven, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, voor zover toegestaan door de wet, ingeval van fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Deze site kan informatie bevatten over de volksgezondheid, meningen van deskundigen en uittreksels uit persberichten. Deze informatie mag in geen geval en op geen enkele manier het advies van een gezondheidsspecialist vervangen of gebruikt worden om een diagnose te stellen of een behandeling te bepalen. Bovendien kan SERB niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de meningen of adviezen. De informatie of verwijzingen in deze meningen en adviezen mogen niet geïnterpreteerd worden als een weergave van de mening of het advies van SERB.

De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat hij de informatie van de SERB-site www.serb.be of de verkregen informatie via een hyperlink, op eigen verantwoordelijkheid gebruikt en verbindt zich ertoe de geldende wet- en regelgeving na te leven bij het gebruik ervan.

SERB kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg, die zonder beperking voortvloeit uit (i) de toegang (of niet) van een gebruiker tot de site, (ii) schade die het gevolg is van virussen of enige infectie op de hardware of software van de gebruiker, (iii) kredieten toegekend aan alle of een deel van de gepubliceerde informatie op deze site.

Bij zijn interactie met deze site verbindt de gebruiker zich ertoe om op een redelijke, gematigde manier en conform de geldende wet- en regelgeving te handelen. De gebruiker verbindt zich er vooral toe de auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van derden niet te schenden en erkent dat een dergelijk gedrag tot zijn uitsluiting van de site zal leiden zonder afbreuk te doen aan de beschikbare rechtsmiddelen.

Intellectuele eigendom

Deze website is een bedrijfswebsite, eigendom van en beheerd door SERB. Al zijn inhoud, inclusief logo’s, merken, domeinnamen, teksten, tekeningen, presentaties, illustraties, foto’s, slogans, afbeeldingen, video’s en andere opgenomen werken, met uitzondering van de openbaar beschikbare documentatie, is exclusief eigendom van SERB of eigendom van derden die SERB hebben gemachtigd om deze inhoud te gebruiken.

Elke gehele of gedeeltelijk weergave, reproductie, opname, distributie of herverdeling van materiaal, documentatie of inhoud, gepubliceerd op deze website, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SERB. Elk ongeoorloofd gebruik wordt beschouwd als een bedrog en kan worden vervolgd conform de geldende wetgeving.

Het toegestane gebruik (voor niet-commerciële doeleinden en zonder wijziging of aanpassing van de gereproduceerde documenten) moet de volgende informatie over het auteursrecht en de eigendom van SERB bevatten (Copyright [het jaar invoeren] – SERB – alle rechten voorbehouden).

Cookies

Tabel met ID 7 bestaat niet.


Deze site is niet bedoeld om informatie te verzamelen over de vertrouwelijke gegevens van de gebruiker. Sommige informatie kan echter automatisch worden opgeslagen bij bezoeken aan de site www.serb.be, zoals (deze lijst is niet uitputtend), het IP-adres van de gebruiker, het internetadres van waaruit de gebruiker verbinding maakt, de datum en het uur van het bezoek en de bezochte pagina’s, het besturingssysteem, de browsersoftware en de “cookies” die bepalen hoe de toegang wordt uitgevoerd, wanneer en in welk aantal.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze website voor u ter beschikking te stellen of voor statistische doeleinden. Wij kunnen deze gegevens niet aan u als individu koppelen.

De cookies bieden uitsluitend een technische identificatie betreffende het bezoek aan een website en verzamelen geen persoonsgegevens van de gebruiker.

Persoonsgegevens

SERB verbindt zich ertoe de verzamelde informatie te verwerken, te hosten of over te dragen conform de Verordening AVG (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 van toepassing sinds 25 mei 2018.

Conform de geldende regelgeving hebben de gebruikers een recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens. Hiertoe worden de gebruikers verzocht een verzoek te sturen, hetzij per post, hetzij per e-mail, naar de hieronder vermelde adressen:

  • Per post: SERB S.A. – Louizalaan 480, 1050 Brussel, België
  • E-mail: dpo@serb.eu

U kunt elke overtreding melden bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en

Bekwaamheid

De site www.serb.be en zijn inhoud zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van geschil zijn de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd.

We nemen geen deel aan de beslechting van een geschil met een arbitragecommissie voor de consumenten en zijn ook niet verplicht om dit te doen.

Eigenaar en/ of uitgever van de site:

SERB S.A.

 • Kapitaal: 33.097.569 EUR
 • RCS: KBO 0538.813.719
 • Adres: Louizalaan 480, 1050 Brussel, België
 • Telefoon: +32 (0) 2 792 05 00
 • E-mail: info@serb.eu

Publicatiedirecteur en hoofdredacteur

SERB S.A.

Hosting van de site

OVH SAS – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

Update: June 2022

U gaat de Belgische SERB institutionele site verlaten
Choose your region